Tuesday, June 14, 2011

# Korean # Kpop

Lirik Lagu Se7en - CrazyNon Morijiman Nan Norur Ara
Kunyohui Gyohte Mur Re Dagawnun Norur
Da Arku Itjiman Mot Bun Ciok He Bua
Ochapi Kunyoh Mamsuke Duro Itnun Gon Nanigga
Ggaman Mokkurum Are Hurronerinun Bie
Kunyohga Jojulkka Ne Pume Duku
Ddugoun Teyahng Chorom Kunyohrul Burteuotdon
Niga Pihan Ku Sarami Nayah


No! Non Jolderu Andue
Nebarkkuteku Woojimothe Nonun Nege Andue Weire
Hasa Nor Pujaur Hedu Ne Mum Jitkkajibupurryohdu
Kunyohr Gajji Mothe U Crazy

Nan Arjiman Non Narur Murra
Kunyohe Yohpe Suibge Sar Su Ittnun Narul
Marhajiman Nor Juji Anha
Amuriniga Essodu Kunyoh Mame Motdurgor Anikka
Ggaman Mokkurum Are Hurronerinum Bie
Ku Nyohga Jojurgga Ne Pume Duku
Ddugoun Teyah Chorom Kunyohrul Burte Uotdon
Niga Pihan Ku Sarami Nayah

No! Non Jolderu Andue
Nebarkkuteku Woojimothe Nonun Nege Andue Weire
Hasa Nor Pujaur Hedu Ne Mum Jitkkajibupurryohdu
Kunyohr Gajji Mothe U Crazy

Kunyohrul Darraku Ni Kugerur Sukiku Nege Do Birobuadu
Ijen Nujosso Ne Mu Dun Gor Dabachiyoh Kunyohrur Jiggir Su Isso

No! Non Jolderu Andue
Nebarkkuteku Woojimothe Nonun Nege Andue Weire
Hasa Nor Pujaur Hedu Ne Mum Jitkkajibupurryohdu
Kunyohr Gajji Mothe U Crazy

No comments:

Post a Comment